logo HANOILUAT

CONSULTANT & SOLUTIONS

Quy trình tổng quát nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Hiện nay mô hình nhượng quyền thương mại về Việt Nam đang rất phát triển do Việt Nam đang là điểm đến của rất nhiều Công ty nước ngoài muốn mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu. 

Trên thực tế không có một quy trình chuẩn hay phương thức chung nào cho một thương vụ mua bán, chuyển nhượng, nhượng quyền, đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Do đó, bài viết này sẽ cung cấp đến bạn đọc thông tin về quy trình tổng quát nhất về nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó một thương vụ nhượng quyền thương mại có thể tạm chia thành ba bước chính như sau:

Bước 1: Tìm hiểu tiền chuyển nhượng

Việc đầu tiên khi thực hiện một thương vụ mua bán, chuyển nhượng nào cũng cần phải làm là cần phải hiểu rõ về Công ty đó và tất cả những thông tin liên quan có thể thu thập được của Công ty nhượng quyền thương mại.

Tại bước này, khi đã xác định nhu cầu thì Công ty nhận nhượng quyền cũng sẽ phải chuẩn bị Kế hoạch đàm phán, thỏa thuận bao gồm những thông tin, hồ sơ Bên nhượng quyền cần cung cấp cũng như những lưu ý khi tham gia đàm phán, thỏa thuận.

1.1 Những thông tin Bên nhượng quyền cần cung cấp

- Thông tin về việc bên nhượng quyền là bên nhượng quyền ban đầu hay bên nhượng quyền thứ cấp;

- Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền;

- Lĩnh vực nhượng quyền;

- Chi tiết về nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký theo pháp luật;

- Sơ đồ tổ chức bộ máy của Bên nhượng quyền;

- Kinh nghiệm của bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền;

- Mô tả về thị trường chung và triển vọng trên thị trường của hàng hóa/ dịch vụ là đối tượng của Hợp đồng nhượng quyền  thương mại;

- Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đang hoạt động;

- Số lượng các cơ sở kinh doanh của bên nhận quyền được chuyển giao cho bên nhượng quyền,...

1.2. Hồ sơ Bên nhượng quyền cần cung cấp

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam/ tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp (nếu là nhượng quyền thứ cấp);

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 01 năm gần nhất;

- Bản thuyết minh giới thiệu về Nhượng quyền thương mại.

Bước 2: Đàm phán, ký kết Hợp đồng -->  Thực hiện thủ tục nhượng quyền thương mại

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Thương mại năm 2005;

- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;

- Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam:

Việc Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2006/TT-BTM cụ thể như sau:

2.1 Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Công thương bao gồm: 

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư; 

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam; 
d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp; 

*Lưu ý: Trong trường hợp giấy tờ tại điểm b, điểm d, điểm đ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước. Trường hợp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài tại điểm c được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

*Cơ quan giải quyết: Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hà Nội) không phải Bộ Thương mại như Luật cũ.


2.2 Trình tự thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ

  • Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 03 liên theo mẫu TB-1A, TB-1B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, 01 liên giao cho thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký; 
  • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản, theo mẫu TB-2A, TB-2B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bổ sung hồ sơ đầy đủ; 
  • Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.

 

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu S1, S2 và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản theo mẫu TB-3A, TB-3B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu TB-4A, TB-4B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 
  • Cơ quan đăng ký ghi mã số đăng ký trong Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn quy định pháp luật.

 

Thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 

Lệ phí Nhà nước: Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam:

  • Cấp mới thông báo là:                                      16.500.000 đồng/giấy;
  • Sửa đổi, bổ sung thông báo là:                         6.000.000 đồng/giấy;
  • Cấp lại thông báo là:                                        000 đồng/giấy.

 

Bước 3: Thủ tục sau chuyển nhượng

Sau khi đã hoàn thành thủ tục nhượng quyền thương mại từ nước ngoài tại Việt Nam, sẽ là Giai đoạn bắt đầu hoạt động kinh doanh theo “công thức” của bên nhượng quyền, đây cũng là một lợi thế và ưu điểm rất lớn trong kinh doanh khi bên nhận nhượng quyền không phải tái cơ cấu doanh nghiệp như MBA mà chỉ phải set up hệ thống như bên nhượng quyền. Tuy nhiên có một thực trạng là vấn đề hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh theo chuỗi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà nếu Chủ sở hữu không thể quản lý sẽ gây rất nhiều thất thoát cho Công ty.

Vì vậy Thuế và Luật Hà Nội vinh dự là đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình nhượng quyền và cả sau nhượng quyền, cung cấp dịch vụ pháp lý – thuế toàn diện cho doanh nghiệp để Doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển kinh doanh.

Quý bạn đọc có nhu cầu cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý, xin vui lòng liên hệ với Hà Nội Luật theo địa chỉ:

---------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI

Toà nhà số 14 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.

0917.157.698 - 052.234.8879 hoặc (024) 22. 159.123

luatsutuvan@hanoiluat.vn

0917157698
Zalo Logo